MẪU TỜ KHAI XUẤT NHẬP CẢNH

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ:

Thông tin liên hệ visa Toàn Việt

 

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh như sau:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------------

TỜ KHAI 
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY THÔNG HÀNH NHẬP XUẤT CẢNH

(Dùng cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh sang các thành phố biên giới của 
Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam)

1- Họ và tên (viết chữ in hoa):.................................................................2- Nam/Nữ

3- Sinh ngày..........tháng..........năm................. tại..........................................................

4- Quốc tịch Việt Nam 5- Dân tộc.......................... 6- Tôn giáo.........................................

7- Nơi đăng ký thường trú: Số nhà.........đường phố (thôn).......... phường (xã)..........quận (huyện).......thành phố (tỉnh).........

8- Nơi thường xuyên ở (nếu khác với nơi đăng ký thường trú).........................................

9- Giấy CMND số:..............................ngày cấp......./......./........nơi cấp...........................

10- Nghề nghiệp:................................... 11- Nơi làm việc:..............................................

12- Tên, địa chỉ của cơ quan (nếu có) ............................................................................

13- Những điều muốn ghi thêm (nếu có):.........................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên./.

  Làm tại................ngày.......tháng.......năm........
Xác nhận của Phòng QLXNC - Công an
tỉnh, thành phố nơi đăng ký thường trú hoặc của Cơ quan chủ quản (3)
Người đề nghị (2)
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú:

(1) Dán vào khung 1 ảnh, kèm theo 02 ảnh để cấp Giấy thông hành.

(2) Trẻ em dưới 14 tuổi do cha, mẹ hoặc người đỡ đầu phải khai và ký thay.

(3) - Chỉ áp dụng đối với người đề nghị cấp Giấy thông hành nhập xuất cảnh có giá trị 12 tháng.

- Nếu là cán bộ thì việc xác nhận phải do thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ ký tên. Nếu không phải là cán bộ thì việc xác nhận phải do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi người đề nghị đăng ký thường trú ký tên.